Tuesday, July 23, 2013

Italian summer - Pompeii & Amalfi coast

For my last day in Naples, I've chosen to visit the historical city of Pompeii, and to see the pretty Amalfi coast.
I've first started with Pompeii :)

Ostatniego dnia mojego pobytu w Neapolu, postanowiłam zwiedzić historyczne Pompeje, i zobaczyć piękne wybrzeże Amalfi.


As we all know, the city of Pompeii was totally destroyed by the eruption of the Mount Vesuvius, the 24th of august 79. Not because of the lava (it even didn't got there), but because it got mostly destroyed and buried under the ashes and the rocks of pumice.
The city got lost for 1520 years, before it was rediscovered in 1599 by the architect Domenico Fontana who founded some peaces of marble, coins and antique buildings.

Jak wiemy wszyscy, Pompeje były całkowite zniszczone przez erupcje wulkanu Wezuwiusz, 24-ego sierpnia 79 r. Nie przez lawę (nawet tam nie dotarła) ale dlatego, że zostało w większości zniszczone i pochowane pod popiołem i pumeksem.
O mieście zapomniano przez kolejne 1520 lat, aż do roku 1599, kiedy architekt Domenico Fontana odkrył kawałki marmuru, monety i zabytkowe budynki.

In the late XVIII c. the Grand Tour was a traditional trip of Europe for the european upper-class young men. Italy was one of the necessary stop to increase the classic culture. This is why, Pompeii was visited in 1770 by Mozart, and in 1787 by Goethe.

W późnym XVIII w. Grand Tour był tradycyjną wycieczką dla europejskich młodych mężczyzn wyższej klasy. Włochy były jednym z obowiązkowych przystanków by zwiększyć klasyczną kulturę. Dlatego Pompeje zostały odwiedzone w 1770 r. przez Mozarta i w 1787 r. przez Goethego.


Pompeii was mostly made of shops. They had also what we call now "the fast food", where you could buy food to take away ;)

W Pompejach można było zobaczyć głównie sklepy. Mieli również to co teraz nazywamy "fast-foodami", gdzie można było kupować jedzenie na wynos ;)


The streets have no names. They are organize by region (REG), islet (INS-insulae) and building numbers.

Ulicy nie mają nazw. Są organizowane rejonami (REG), wyspami (INS-insulae) i numerami budynków.Men in Pompeii, liked to spend their time nicely. For example... in a spa.

Panowie lubili miło spędzać czas w Pompejach. Na przykład... w spa.


Or in the red district, where they had mainly the prostitution. "Red" because there was little red lights on the top of the doors of the prostitutes' houses.

Albo w czerwonej dzielnicy, gdzie była głównie prostytucja. "Czerwona" dlatego, że były małe czerwone lampki nad drzwiami domów prostytutek.


After choosing the prostitute, they had to choose the position they want, from one of the drawings on the wall... Like in a menu.

Po wybraniu prostytutki, musieli wybierać pozycje, którą chcieli, na podstawie rysunków na ścianach... Tak jak w menu.As when it was raining, the streets was under water, they found a smart way for the pedestrians to cross the street: They've putted some big stones. 

W związku z tym, że gdy padał deszcz ulice były mocno zalane, znaleźli całkiem niezły sposób by ułatwić pieszym przejście na drugą stronę ulicy: Postawili duże kamienie. The city was not rich enough to build the sidewalks of marble, so they've just putted some peaces on the side, not to decorate it, but to be able to see the street during the night, as the marble peaces was reflecting with the moon.

Miasto nie było na tyle bogate by zbudować chodniki całe z marmuru, więc zamieścili drobne kawałki po brzegach, nie po to by je udekorować, ale po to by wiedzieć ulice w nocy dzięki temu, że kawałki marmuru odblaskiwały od księżyca.


Thanks to the big ash layers ( 7m), Pompeii was very well preserved due to the lack of air and moisture. During the excavation, they used plaster to fill in the void between the ash layers and the held human bodies. This allowed to see the exact position a person was, when he died.

Dzięki dużej warstwy popiołu (7m), Pompeje były bardzo dobrze zakonserwowane z uwagi na brak powietrza i wilgoci. Podczas wykopywania, używano gipsu by wypełnić pustki między warstwami popiołu i ludzkimi ciałami. To pozwalało zobaczyć dokładną pozycję w którą osoba zginęła.
The eruption of the Vesuvius was not the only disaster that happened to Pompeii. In 62, a big part of the city was destroyed by an earthquake. 
Before that, the sea was getting till the bottom of the city. Because of the earthquake, the sea moved back 10 km (!), so all the way of living had to be reorganized.

Erupcja wulkanu Wezuwiusz, nie była jedyną tragedią, którą spotkały Pompeje. W 62r. duża część miasta została zniszczona przez trzęsienie ziemi.
Przed tym, morze dochodziło prawie pod same drzwi miasta. Po trzęsieniu, morze się cofnęło o 10 km (!), więc mieszkańcy zostali zmuszeni do przeorganizowania swojego sposobu życia.After the visit of Pompeii, we went to visit (or rather see) the pretty Amalfi coast.
The coast is 40 km long, from Vietri sul Mare till Positano. And the most famous town is... Amalfi ;)
This area is known for being a big lemon cultivator and also for the limoncello production (which is very good :P ).
In 1997, the Amalfi coast was listed as a UNESCO World Heritage Site.

Po zwiedzaniu Pompejów, byliśmy zwiedzać (a raczej zobaczyć) piękne wybrzeże Amalfitańskie.
Wybrzeże ma 40 km długości, od miasta Vietri sul Mare do Positano. Oczywiście najbardziej znane miasteczko to... Amalfi ;)
Region słynie z uprawy cytryn i z produkcji limoncello (które jest bardzo smaczne :P ).
W 1997r., region został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


The view on the Mount VesuviusI forgot to say that sometimes here the lemons are... Big! ;) And it's a real one!

Zapomniałam powiedzieć, że czasem cytryny tu są... Duże! ;) I jest prawdziwa!
On the way back, we had a little bit of traffic ;)
W drodze powrotnej utknęliśmy w małym korku ;)A big thank you to Magali from Peru, my photographer of the day ;)


 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin


No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts