Monday, July 29, 2013

Italian summer - 50 faces of Grey

"Ama la vita"
"Love the life"
As I told you in the last post, I will present you the people who are making Florence so special. Because one of the things I like here, is that you can walk all the day long till the late evening in the streets, and you will always find an artist performing somewhere :)

"Kochaj życie"
Jak wam mówiłam w poprzednim poście, będę wam przedstawiała osoby, które czynią, że Florencja jest takim niesamowitym miastem.
Jedną z rzeczy, które tu uwielbiam to, że możecie łazić po ulicach w ciągu dnia aż do późnego wieczoru, i zawsze gdzieś zobaczycie spektakl jakiegoś artystę :)

So let me introduce you, the very special... gReY! The guy who can transform in a second an empty street  into a crowded one ;)

Chciałam więc wam przedstawić, bardzo wyjątkowego... gReYa! Człowiek, który potrafi zamienić  w chwilę pustą ulicę w zatłoczoną ;)


I've met gReY last year, when I was in Florence, and I was really amazed when I saw his mime performance "Ama la vita", at the Uffizi square.

Poznałam gReYa w zeszłym roku, kiedy byłam we Florencji, i byłam naprawdę po wielkim wrażeniem jak zobaczyłam jego spektakl "Ama la vita", na placu Uffizi.

He is the master of improvisation!
The way he moves, feels people, interacts with them, plays with them and (don't forget the most important) makes all generations laugh... is a great lesson of acting.
The show's name is perfect for him, as someone who wouldn't love life like he does, wouldn't be able to do what he's doing.

Jest po prostu wielkim mistrzem improwizacji!
Sposób w jaki się porusza, czuje ludzi, współgra z nimi, bawi się nimi i (nie zapomnijmy o najważniejszym) czyni, że wszystkie generacje się śmieją... Jest wprost wielką aktorską szkołą.
Nazwa spektaklu jest idealnie do niego dopasowana, bo ktoś który nie kochałby życie tak jak on, nie byłby w stanie robić to co on robi.


I've made a little interview with him :)
Zrobiłam z nim mały wywiad :) 
(wersja polska na koniec postu)

- Who is gReY?
gReY is a mime-clown who is here to give a positive energy to people and make them smile.
Most of them, who see my performance at the Uffizi square are on holidays, and are already relaxed, so it's a little bit like the cream on the strawberry for their holidays ;) But when I am performing  for example in a hospital, it's different... I have to be different, more delicate. And then, it's all for a smile in the children's life.
When I perform for the television or for a fashion show, it's again something different.
Each time it's a new challenge and a new step in my life.

- Why "gReY"?
Once a girl told me that I see everything in black or white, and that life is not like this. So, since this day, I've decided to be grey, and I took it also as my nickname.

- How old are you?
Mimes are having no age ;)

- Why did you choose to be a mime ?
I didn't choose to be a mime... The mime choose me. 
When I was younger, people kept saying that I have a very expressive face, like a mime. So it was natural to go in this direction.

- I know that you are working a lot for italian and foreign televisions and also for the cinema. You worked with one of the cinema’s king : Martin Scorsese, what project was that ? 
It was in 2000, for the Gangs of New York. It was a big experience. 
I got there a little bit by chance, because during the castings in Rome, one of the casting guys told me "yes", and the other one said "no". So, at the end I took it as a "yes" and just got my place near Leonardo DiCaprio and Daniel Day-Lewis. 
It was totally incredible to observe Daniel Day-Lewis. I learned so much from him. 
And also, I had a little chat with Cameron Diaz, which was one of the very nice parts of that shooting ;)

- Tell me something about your hair cut :) It fits perfectly to gReY, but when the mask is over, how do you do in the normal life?
This is my life. Even when I'm not playing, I'm trying to be different. 
Almost every year I'm having a totally new hair cut. Then the colors are changing with my mood :)

- What is your dream?
Dreams can't be unrealizable, because at the end, you have to live your dreams. During all my life I was following my dreams. 
Now, my dream is to work with Roberto Benigni. 

Thank you Grey for this little talk, and I'm keeping my finger crossed to make your dreams come true :)
And now, let me show you some of the things you can see during the show :)

A teraz pokażę wam parę rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć podczas przedstawienia :)

Well, first you have to know that gReY is always very helpful with tourists, especially when it comes to help making pictures.

Po pierwsze, musicie wiedzieć, że gReY jest zawsze bardzo pomocny dla turystów, szczególnie jeśli chodzi o pomoc w robieniu zdjęć.

You can even get free massages!
Możecie nawet dostać darmowy masaż!


The pizza lovers can have a new life for their belly :P

Brzuszki miłośników pizzy mogą dostać nowe życie :P

Even the police is coming to enjoy the moment :)
Nawet policja przychodzi by się chwilkę nacieszyć :)
Be careful if you're going there with an ice cream... He loves them, and get very sad if he doesn't get some...

Uważajcie, jeżeli przejdziecie tamtędy z lodem... On je uwielbia i stanie się bardzo smutny jeżeli się z nim nie poczęstujecie...


And don't worry, even if he looks ... weird, you don't have to be scared ;)

I nie przejmujcie się, nawet jeśli wygląda... dziwacznie, nie macie co się bać ;)


When he sees nice women... It's over... He has to carry them...

Kiedy widzi ładne kobiety... To koniec... Musi je wziąć na rękach...And sometimes... not just women... ;)
Czasem... Nie tylko kobiety... ;)


After the body contact... the kiss :P
Po body kontakcie... Pocałunki :P


If you like gReY, you might like also baby gReY ;)

Jeśli lubicie gReYa, powinniście też polubić dzidzi gReY ;)
You can see him also walking his pigeon.
Możecie też go zobaczyć na spacerze ze swoim gołębiem.


And, always remember that if you're going for a walk with him... Keep your hand at the good place ;)

I zawsze pamiętajcie, że jeśli pójdziecie z nim na spacer... Musicie trzymać ręce w odpowiednim miejscu ;)

Wrong hand's position

Good hand's position
What else could I say about gReY? ... He's everything but not grey. He's a piece of colorful joy with a big heart :)

Co jeszcze mogłabym wam powiedzieć o gReYu? ... Jest wszystkim tylko nie szarym. Jest kawałem kolorowego szczęścia z wielkim sercem :)


So let's all love the life and be happy! :D
Więc kochajmy wszyscy życie i bądźmy szczęśliwi! :D


 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin

I was wearing: H&M dress, Havaianas flip flops, Issi earrings, no name bracelets


Zobacz polską wersję wywiadu -->
- Kim jest gReY?
gReY jest mimem-klaunem, który jest tu po to by dać ludziom pozytywną energie i przyczynić się do tego by się uśmiechali.
Większość osób, którzy widzą mój spektakl na placu Uffizi jest na wakacjach i jest już zrelaksowanych, więc to trochę dla ich urlopu jak śmietana na truskawce ;) 
Ale kiedy gram na przykład w szpitalu, to jest już coś innego... Muszę być bardziej delikatny. I wtedy chodzi o uśmiech w życiu dziecka.
Kiedy jestem w telewizji albo na pokazach mody, to jest jeszcze coś innego. Każdy raz jest nowym wezwaniem i nowym etapem w moim życiu.

- Dlaczego "gReY"? (grey = szary)
Kiedyś dziewczyna mi powiedziała, że widzę wszystko białe albo czarne i, że życie takie nie jest. Więc  od tamtego dnia, postanowiłem być szarym i użyłem też "grey" jako przezwisko.

- Ile masz lat?
Mimowie nie mają wieku ;)

- Dlaczego wybrałeś zawód mima?
Nie wybrałem zawód mima... To mim wybrał mnie.
Kiedy byłem młodszy, ludzie ciągle mi mówili, że mam bardzo ekspresyjną twarz, jak mim. I w naturalny sposób poszedłem w tym kierunku.

- Wiem, że dużo pracujesz dla włoskiej i zagranicznej telewizji, ale też dla kina. Pracowałeś dla jednym z królów kinematografii: Martine Scorsese. Co to był za projekt?
To było w 2000 r. "Gangi Nowego Jorku" i to było wielkie przeżycie.
Dostałem się tam trochę fartem, bo podczas castingów w Rzymie, jeden z panów prowadzących casting powiedział mi "tak", a drugi powiedział "nie". Odebrałem to jako "tak" i dostałem swoje miejsce koło Leonardo DiCaprio i Daniel Day-Lewis.
To było naprawdę niesamowite by móc obserwować Daniel Day-Lewis. Wiele się od niego nauczyłem.
I też udało mi się chwilkę porozmawiać z Cameron Diaz, co było jedną z bardzo przyjemnych części tego projektu ;)

- Powiedz mi coś na temat swojej fryzury ;) Idealnie pasuje do gReYa, ale kiedy już maski nie ma, jak robisz w codziennym życiu?
To jest moje życie. Nawet kiedy nie gram, staram się być inny. 
Prawie co roku zmieniam fryzurę. Potem kolor zmienia się według mojego nastroju :)

- Jakie jest Twoje marzenie?
Marzenia nie mogą być niemożliwe w realizowaniu, bo na końcu musimy przeżyć nasze marzenia. Przez całe moje życie szedłem za moimi marzeniami. 
Teraz marze o pracy z Roberto Benigni. 

Dzięki Grey za tą małą rozmowę, i trzymam kciuki by Twoje marzenia się spełniły :)

2 comments:

  1. super!!! dzięki :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Przyjemność naprawdę po mojej stronie ;)) Cieszę się, że się podoba :D

      Delete

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts