Friday, July 26, 2013

Italian summer - Florence / Ponte Vecchio

After few neapolitan days, let me introduce you... The best... The prettiest... The amazing... My beloved city of Florence (Firenze for friends :P ).

Po paru neapolitańskich dni, chciałam wam przedstawić... Najlepsze... Najpiękniejsze... Moje ukochane miasto: Florencja (Firenze dla przyjaciół :P ).

I even don't know yet, how to explain you why I love this city so much... So in the next posts, I will try to show you the famous places of the city, the ones I like and also I will present you the people who are making this city so special :)

Jeszcze nie wiem jak wam wytłumaczyć dlaczego tak bardzo kocham to miasto... Więc w następnych postach, postaram się wam pokazać słynne miejsca tego miasta, te które lubię i też, przedstawię wam osoby, które się przyczyniły do tego, że to miasto jest takie inne :)

Let's start with the Ponte Vecchio (the old bridge).
Zaczniemy od Ponte Vecchio (stary most).


The Ponte Vecchio is the oldest bridge of Florence, as it's the only one who wasn't destroyed by the germans during the world war II, because of an express order of Hitler the 4th of July 1944, when the germans were retreating from Florence.

Ponte Vecchio jest najstarszym mostem Florencji, ponieważ jako jedyny nie został rozwalony podczas 2-giej wojny światowej, na specjalny rozkaz Hitlera, 4ego lipca 1944, kiedy niemcy opuszczali Florencję.

Since 1442, the bridge was monopolized by butchers shops. At this time, the meat was washed in buckets, in the Arno river from the bridge. 
As you can imagine, the smell on the bridge was not really romantic... So in 1564, for the marriage of his son, Francesco, with Johanna of Austria, the Grand Duke Cosimo I de' Medici asked the italian architect/writer/historian, Giorgio Vasari, to build a passageway on the top of the bridge, to avoid the annoying smell and to be able to move freely between his residence (palazzo Pitti) and the government palace (palazzo Vecchio), as like most of monarchs in this time, he felt insecure in public. It's called the Corridoio Vasariano (Vasari Corridor).
On the side of the bridge, the corridor wraps around the Manelli Tower. The owner of the tower, which was originally built to defend the bridge, refused to demolish the tower to make a way for the corridor, so Vasari saw no other option than to build around it.
In 1593, to enforce the prestige of the bridge, the Medici Grand Duke, prohibited butchers from selling there, and gave that place to the jewelers. You still can find only jewelry shops on the bridge. 

Od 1442r., most był zajęty przez sklepy mięsne. W tych czasach, mięso było włożone do wiader i myte  z mostu w rzece Arno.
Jak możecie się domyśleć, zapach na moście nie był zbyt romantyczny... Więc w 1564 r. na ślub jego syna, Francesco, z Johanną z Austrii, Wielki Książe Kosma I Medyceusz poprosił włoskiego architekta/pisarza/historyka, Giorgio Vasari, by wybudował korytarz nad mostem, żeby ominąć nieprzyjemne  zapachy i by móc swobodnie się poruszać między swoją rezydencją (palazzo Pitti) i pałacem rządowym (palazzo Vecchio), ponieważ jak większość monarchów w tych czasach, czół się niepewny w tłumie ludzi. Korytarz nazwano Corridoio Vasariano (korytarz Vasariego).
Po jednej stronie mostu, korytarz otacza wieże Manelliego. Właściciel wieży, która została zbudowana by chronić most, nie wyraził zgody na jej zburzenie, więc Vasari nie widział innej możliwości niż zbudowanie korytarza wokół niej.
W 1593r., by podnieść prestiż mostu, Wielki Książe Medyceusz zakazał sprzedaż mięsa na moście i w zamian zamieścił jubilerów. Do dnia dzisiejszego, na moście można zobaczyć jedynie sklepy z biżuterią. 

The Vasari Corridor from the Uffizi gallery to the palazzo Vecchio


Manelli Tower
In the middle of the Ponte Vecchio, the corridor is characterized by some panoramic windows facing the Arno. In 1939, the smaller original windows were replaced by these, on the order of Benito Mussolini, for an official visit to Florence of Hitler, to give him the panoramic view of the river.

Na środku Ponte Vecchio, korytarz ma charakterystyczne panoramiczne okna z widokiem na Arno. W 1939 r., małe oryginalne okna zostały wymienione na aktualne, na życzenie Mussoliniego, z okazji oficjalnej wizyty Hitlera we Florencji, by dać mu panoramiczny widok rzeki.

At the entrance of the bridge, you can see a stone with an inscription from the florentine poet: Dante, where Buondelmonte de' Buondelmonti were murdered on behalf of the Amidei (Buondelmonte had to ask the hand of an Amidei girl, instead of this, he asked a girl from the Donati family. So, on the morning day of his wedding with the Donati girl, the Amidei murdered him at the place he dishonored them: the entrance of the Ponte Vecchio)
It's a sentence from Paradiso, the 3rd part of the Divine Comedy. 

Przy wejściu na most, możecie zobaczyć kamienną tablicę z cytatem poety z Florencji: Dante, gdzie Buondelmonte de' Buondelmonti został zamorodwany na honor rodziny Amidei (Buondelmonte miał poprosić o rękę dziewczynę z rodziny Amidei, zamiast tego, poprosił dziewczynę z rodziny Donati. Więc w poranek dnia jego ślubu, Amidei zamordowali go w miejscu gdzie zostali zhańbieni: przy wejściu na Ponte Vecchio)
Jest to cytat z Raju, 3cia część Boskiej Komedii.


The Ponte Vecchio is mentioned in the famous aria "O mio babbino caro" from the opera taking place in Florence, of Puccini "Gianni Schicchi" (1918).

Mowa o Ponte Vecchio w słynnej arii "O mio babbino caro" z opery Pucciniego, której akcja dzieje się we Florencji, "Gianni Schicchi" (1918).


The bridge is also used for different artistic projects, like few days ago for the Bisbigli fashion show.

Most jest również często używany do różnych projektów artystycznych, jak ostatnio do pokazu Bisbigli.


I can't get enough of the sunset here... 
Nie mogę się nacieszyć tutejszym zachodem słońca...Photography by Antonio Biscardi


I was wearing: 
Dress Clio - Barney's shop, via Porta Rossa 42/r, Florence
Casadei sandals, 
no names bracelets.

 Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin

No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts