Saturday, August 3, 2013

Italian summer - Pizza & gelato :P

Here in Italy, most of the time, people are talking about food... So let's be a good temporary citizen and let's talk about food! :P

Tu we Włoszech, większość czasu ludzie rozmawiają o jedzeniu... Więc bądźmy dobrymi czasowymi obywatelami, i porozmawiajmy o jedzeniu! :P

I did my first pizza on my own!! Yeaaaah :D
Zrobiłam swoją pierwszą w życiu pizze!! Yeaaaah :D
As I almost feel like if I was living here in Florence, I though that it would be a good idea to learn how to make my favorite local dishes... Pizza, pasta and gelato :) So, I've been to a cooking class :P
My first cooking class was for pizza and gelato.

W związku z tym, że czuję się prawie jakbym mieszkała we Florencji, pomyślałam, że fajnym pomysłem byłoby nauczyć się robić moje ulubione miejscowe dania... Pizzy, pasty i lody :) I poszłam na kurs gotowania :P
Pierwsza lekcja była o pizzach i lodach.

For those who remembers, I already told some pizza's history during my visit in Naples.
Originally, the pizza was invented by the greeks, and I'm sure that you all already ate some of the "greek pizza"... It's the pita.
But the modern pizza was born in Naples, when tomatoes were imported to Europe from Americas, in the 16th century. Then the tomatoes and the cheese got added to the pita. For a long time it was the food for the poor.

Dla tych, którzy pamiętają, już trochę pisałam o historii pizzy podczas mojej wizyty w Neapolu.
Pierwotnie, pizza została wymyślona przez greków, i jestem pewna, że kiedyś zjedliście "grecką pizzę"... To jest pita.
Nowoczesna pizza urodziła się w Neapolu, kiedy importowano pomidory z Ameryki do Europy w 16tym wieku. Wtedy do pity dodano ser i pomidory. Przez długi czas pizza była daniem dla biednych.

Some studies shows, that eating pizza at least once a week reduce the chance of developing a cancer. It's due to the lycopene, an antioxidant in tomatoes. But... We are talking here about real pizza... Not the fat american ones like in Pizza Hut!

Pewne badania pokazały, że jedzenie pizzy przynajmniej raz w tygodniu, obniża ryzyko zachorowań na raka. To przez likopen, który znajduje się w pomidorach. Ale... Mówimy tu o prawdziwych pizzach... Nie o tych tłustych amerykańskich jak z Pizzy Hut!

And now, let's go back to our cooking class :)
A teraz powróćmy do naszego kursu :)

Ingredients you need: (for 10 persons)

• 1kg of wheat flour
• 700ml of water (room temperature)
• 15g of yeast for pizza
• 1 table spoon of salt
• 2 table spoons of extra virgin olive oil


Składniki: (na 10 osób)

1kg mąki pszennej •

700ml wody (temperatura pokojowa) •
15g drożdży do pizzy •
mała łyżeczka soli •
2 małe łyżeczki oliwy z oliwek •

When we get into the kitchen, we already had our pile of flour ready.

Kiedy weszliśmy do kuchni, nasze kupki maki już były gotowe.


The first step is to add the yeast to the water and stir until it's dissolved.
Then you make a well in the middle of the flour with your hands. 

Na początek, należy wymieszać drożdży z wodą.
Potem, ręką robicie małą studnie na środku waszej kupki mąki.


After adding the water mixture, you add the salt and the olive oil.

Po wlaniu mieszanki wody, dodacie sól i oliwy z oliwek.


Then you take a fork and you start mixing slowly, adding the flour from the walls to the well. 

Potem bierzecie widelec i powoli mieszacie wodę z mąką ze ścianek.


When it starts to be more consistent, you can continue to mix with your hands, for ~ 10 minutes, and you make a little "boob" from the dough.

Kiedy całość już będzie sucha, możecie kontynuować mieszanie rękoma przez jakieś 10 minut, aż zrobicie małą kulkę z waszego ciasta.Then you leave your dough under a wet towel for 2 hours.

Ciasto przekrywacie wilgotną ścierką przez 2 godziny.


After this time, your "boob" should get bigger... Magic ;)

Jak ten czas minie, zobaczycie jak wasze ciasto urosło... Magia :)


With your hands, you start to make the dough flat and round. You can use some more flour to make it better. And you finish to make it totally flat with a rolling pin.

Trzeba rękoma ugniatać ciasto, aż będzie płaskie i okrągłe. Można dołożyć trochę mąki, żeby było łatwiej. Kończycie za pomocą wałka, żeby ciasto było już cieniutkie.


And now... You add whatever you like :) I like simple pizzas, so I just added on mine tomato sauce, mozzarella cheese, fresh basil leaves and olive oil.

A teraz... Możecie dodać to co chcecie :) Ja lubię proste pizzy, więc dodałam tylko sos pomidorowy, ser mozzarella, liście bazylii i oliwa z oliwek.Put it in the hot oven (220°C) for 4-5 minutes and... enjoy! :D

Wkładacie pizzę do gorącego piekarnika (220°C) na 4-5 minut i ... delektujcie się chwilą! :D


And here is my first Romy-pizza !! :D
Proszę, moja pierwsza pizza-Romy !! :D


When we were waiting for the pizza dough to get bigger, our chef Davide shown us how to make gelatos. 

Kiedy czekaliśmy aż nasze ciasta do pizzy urosną, nasz szef Davide pokazał nam jak się robi lody.

By the way, the difference between a gelato and an ice cream is just a matter of temperature where it s conserved, and the gelatos are more creamy. 
At the beginning, ice creams were made from snow and ice, brought from the mountaintop in Sicily and ancient Rome, mixed with some fruits. Later, the frozen desert appears in Florence at the Medici court. The first ice cream machine was invented in 1686 by the sicilian fisherman Francesco Procopio dei Coltelli. 

A propos, różnica między włoskimi gelato, a lodami jest tylko kwestią temperatury w którym są trzymane i gelato są bardziej kremowej konsystensji.
Na początku, lody były robione ze śniegu i lodu, zebranego na szczycie gór w Sycylii i starożytnym Rzymie, i wymieszane z owocami. Później, lodowy deser pojawił się we Florencji w dworze Medyceuszy. Pierwsza maszyna do lodów była wymyślona w 1686 r. przez sycylijskiego rybaka Francesco Procopio dei Coltelli.

Ingredients you need:
  • 600 ml of whole milk (no skimmed)
  • 240g of sugar
  • 300 ml of fresh cream
  • 1 pinch of salt
  • and for example if you want a chocolate ice cream, 80g of chocolate powder
Składniki:

600 ml tłustego mleka (nie odtłuszczone) •
240g cukru •
300 ml świeżej śmietany •
1 szczypta soli •
i jeżeli chcecie zrobić np lody czekoladowe, 80g kakao •

Mix the milk and the other ingredients and stir continuously until it's well combine (10-15 min). Be careful, the mixture cannot boil. 


Do garnka wlejcie mleko i pozostałe składniki i mieszajcie porządnie (10-15 min). Uważajcie, żeby się nie gotowało.


Then you put the mixture into the ice cream machine... And that's it ;)

Potem mieszankę wlejcie do maszyny do lodów... I to wszystko ;)
After all this delicious work, we received a certificate of proficiency (with a little mistake on my name :P ) ;)

Po tej smakowitej pracy, dostaliśmy dyplom ( z małym błędem przy moim nazwisku :P ;)


And now... Bon appétit ;)
A teraz... Bon appétit ;) Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin


No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts