Tuesday, August 6, 2013

Italian summer - The Duomo of Florence

One of the buildings you can't miss in Florence, is without any doubt...  the Duomo - the Basilica Santa Maria del Fiore, with the Baptistery and Giotto's Campanile, which is a part of the UNESCO World Heritage site.

Jednym z budynków, których nie możecie ominąć we Florencji, jest bez wątpienia... Duomo - Katedra Santa Maria Del Fiore, Chrzcielnice i Wieże Giotta, które są częścią Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
A lot of architects work on that final effect. It started in 1296 with Arnolfo di Cambio who did the first project.

Wiele architektów pracowało na ten końcowy efekt. Rozpoczęło się w 1296 r. kiedy Arnolfio di Cambio zrobił pierwszy projekt.

The bust of Arnolfo di Cambio

After the death of Cambio in 1302, the works on the cathedral slowed until 1331 when the Arte della Lana, the guild of wool merchants, took the patronage of the construction of the cathedral and appointed, in 1334, Giotto to oversee the work and continue Cambio's design. His major accomplishment was the construction of the Campanile, which was named on his behalf: the Giotto's Campanile.

Po śmierci Cambio w 1302, prace nad katedrą zwolniły, aż do roku 1331, kiedy Arte della Lana, gildii sklepów wełnianych, przyjęły patronat nad budową katedry i zatrudniły w 1334 r. Giotto, do kontynuowania pracy według projektu Cambio. Jego największym osiągnięciem była budowa wieży, która została nazwana w jego imieniu: Wieża Giotta.
When Giotto died in 1337, Andrea Pisano continued the building, but unfortunately, the work was again stopped in 1348 due to the black death.
Some other architects were: Francesco Talenti, Alberto Arnoldi, Giovanni d'Ambrogio, Neri di Floravante and Andrea Orcagna.
The nave was finished in 1380, but the dome was still incomplete until 1418, when the Arte della Lana made a design competiton. The two fighters were both goldsmiths: Lorenzo Ghiberti and Filippo Brunelleschi.
Ghiberti won the competition for the bronze doors of the Baptistery. Brunelleschi won the rest.

Kiedy Giotto zmarł w 1337 r., budowę przyjął Andrea Pisano, niestety prace znów zostały wstrzymane w 1348 r. w związku z czarną śmiercią.
Pozostali architekci byli: Francesco Talenti, Alberto Arnoldi, Giovanni d'Ambrogio, Neri di Floravante i Andrea Orcagna.
Nawa została skończona  w 1380 r., ale kopuła była nadal nie skończona, aż do 1418 r., kiedy Arte della Lana zorganizowała konkurs na projekt. Obydwaj walczący o nagrodę byli złotnikami: Lorenzo Ghiberti i Filippo Brunelleschi.
Ghiberti wygrał konkurs na drzwi z brązu do Chrzcielnicy. Brunelleschi wygrał całą resztę.


Actually, it's Brunelleschi's name who is associated to the construction on the Duomo. 
The exterior decorations started to be done in the 14th century, and was not finished before 1887, when Emilio de Fabris completed the polychrome marble facade. 
The 3 big bronze doors at the entrance were made between 1899 and 1903. On top of them, there are scenes of the life of the Madonna. 

Aktualnie, budowa Duoma jest utożsamiona z nazwiskiem Brunelleschiego. 
Zewnętrzne dekoracje zaczęły być robione w 14-tym wieku, i zostały skończone dopiero w 1887, kiedy Emilio de Fabris zakończył marmurową fasadę.
3 duże wejściowe drzwi z brązu były robione między 1899 i 1903. Nad nimi znajdują się sceny z życia Madonny.Compare to the exterior part, the interior of the cathedral is quite simple (for a catholic building).
Of course to get in, I was properly dressed, as like in every church, you have to be respectful and you must have your shoulders and legs covered. Otherwise you have to buy a pretty blue cape for 1,50€, who will cover... your shoulders. (you will understand later why I wrote that part)

W porównaniu do zewnętrznej części, wnętrze katedry jest dość skromne (jak na katolicki budynek).
Oczywiście, żeby wejść, byłam odpowiednio ubrana, gdyż jak przy wejściu do każdego kościoła należy się odnosić z szacunkiem do danego miejsca i zakryć ramiona i nogi. Inaczej musicie kupić piękną niebieską pelerynkę za 1,50€, która przekrywa... ramiona. (za chwilkę zrozumiecie dlaczego o tym napisałam)


 The floor was relaid in marble tiles in the 16th century.

Podłoga została pokryta z płytek marmurowych w 16-tym wieku.


There is a painting of Dante before the city of Florence by Domenico di Michelino, where we can see a scene of The Divine Comedy and Dante himself in front of Florence. 

Można zobaczyć obraz Dante przed Florencją, namalowany przez Domenico di Michelino, gdzie widać scenę z Komedii Boskiej i samego Dantego przed Florencją.


The painting on the dome is definitely making a big impression.
At the beginning, Brunelleschi had planned to cover the dome of a golden mosaic, to capture the light. But after his death in 1446, the dome was just painted in white.
In 1568, the Grand Duke of Tuscany, Cosmo I de' Medici, asked his official artist Giorgio Vasari to change it. Vasari was very ambitious, and wanted to compete with Michelangelo (who was already dead - 1564). So, he chose the theme of the Last Judgment to recover the 3600m2 of the dome.

Dekoracja kopuły zdecydowanie robi duże wrażenie.
Na początku, Brunelleschi planował pokryć kopułę ze złotej mozaiki, które chwytałoby światło. Po jego śmierci w 1446, kopuła została jedynie pomalowana na biało.
W 1568 r., Wielki Książę Toskanii, Kosma I Medyceusz, poprosił swojego oficjalnego artystę, Giorgio Vasari, by to zmienił. Vasari był bardzo ambitnym człowiekiem i chciał rywalizować z Michałem Aniołem (który już nie żył - 1564). Więc wybrał temat Sądu Ostatecznego by pokryć kopułę o powierzchni 3600m2.On the top of the main entrance, there is a huge amazing clock. This time table was used until the 18th century. This is one of the few clock of this kind who are still existing and still working.

Nad głównym wejściem, znajduję się ogromny, niesamowity zegar. Tego typu zegary były używane, aż do 18-ego wieku. To jest jeden z jedynych egzemplarzy, który nadal istnieje i funkcjonuje.Close to the entrance, you can do down to see the crypt, where there is the tomb of Brunelleschi, and... A gift shop!!!! I'm sorry, but I was shocked when I saw that... This is completely out of respect for the religious place it's in! Especially that the selling lady was not properly dressed (on the right of the picture).

Blisko wejścia, można zejść do krypty, gdzie znajduje się grobowiec Brunelleschiego i ... Sklep z pamiątkami!!!! Przepraszam, ale byłam zszokowana gdy to zobaczyłam... To jest wg mnie totalny brak szacunku dla religijnego miejsca w którym się to znajduje! Dodając jeszcze, że sprzedawczyni nie była odpowiednio ubrana (po prawej na zdjęciu). Anyway... The building is amazing and totally worth to be seen :)

Nie mniej jednak... Budynek jest niesamowity i absolutnie warty zobaczenia :)

And now... I feel saint :P
A teraz... Czuję się jak święta :P


A biiiiig THANK YOU to my photographer of the day:
Luigi Benassai, also known as gReY the mime Follow me on Instagram Instagram

Follow on Bloglovin


No comments:

Post a Comment

Follow on Bloglovin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts